Om Zhipster AB och denna integritetspolicy

Det här är vår Integritetspolicy. Innan vi går in på några detaljer skulle vi vilja belysa några av huvudprinciperna bakom den. Dessa principer är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig.

Integritetspolicyn har tre syften:

 1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna    
  bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en bra upplevelse med den;
 2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med er tillåtelse och vad vi gör -
  respektive inte gör - med den.
 3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.


All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Zhipster’s tjänster och dess respektive funktioner.

Behandling av dina personuppgifter
Zhipster AB (”Zhipster” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.


När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Zhipster är därmed
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Zhipster vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.


Zhipster är månt om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan
annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och
regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Zhipsters tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Zhipster är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via  cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies”nedan.


Vilka personuppgifter samlar vi in?
Om du registrerar dig för erhållande av Zhipsters system, tar kontakt med Zhipster via vår hemsida eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan variera, beroende av sammanhanget.

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
 • personnummer.
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
 • olika typer av demografisk information.
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av Zhipsters webbplatser.
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster.
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Zhipsters webbplats, t.ex. när du registrerar dig för att erhålla Zhipsters tjänster, laddar ner en PDF eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär
 • från tredje part i form av bolag som Zhipster samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster.


Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Om du har anslutit dig till Zhipsters tjänster har du ingått ett avtal med Zhipster och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra Zhipsters tjänster, kan Zhipster komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål, vilka anges nedan.

För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Zhipsters webbplatser och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.

Marknadsföring via e-post, kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt användandet av cookies på Zhipsters hemsida.

Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du informeras om att du även i samband med detta godkänner denna integritetspolicy.

Lagring av personuppgifter
Zhipster vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Kund: Om du har registrerat dig för någon av Zhipsters digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp.  

Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan:
Personuppgifter (exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av Zhipsters tjänster sparas så länge som krävs för att Zhipster ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans eller garantiåtaganden.

Zhipster sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, exempelvis för utskick avmarknadsföringsmail, sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring

Överföring av personuppgifter
Information om våra kunder är en viktig del av Zhipsters verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.


Om hela eller delar av Zhipsters verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Zhipster ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.
Operationella transaktioner: Dina personuppgifter så som exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter överförs till externa parter så som producenter och transportbolag i syfte att kunna genomföra en ordertransaktion eller leverans.

Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES. Däremot kan våra kunder komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES genom att använda Zhipsters system, där genomförandet av, ovan nämnda, ”Operationella transaktioner” innebär att man använder aktörer utanför EU och EES. I dessa fall är det kunden som är personuppgiftsansvarig.

Återkallelse av samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller utskick av marknadsföring och nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke. En sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom en länk i det aktuella utskicket där du även kommer att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev
och marknadsföringsutskick från Zhipster.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga,  ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Zhipster förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift för sina åtgärder eller vägra att tillmötesgå begäran, i de fall då den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. En begäran anses enligt GDPR orimlig när den registrerade upprepade gånger begär information uppenbart ogrundat.

Cookie information

Cookies är små textfiler som sparas av besökarens webbläsare och lagras på dennes dator. De innehåller ingen personlig information men kan hjälpa oss att ge våra webbplatsbesökare en bättre upplevelse.

Zhipster använder cookies för i huvudsak två ändamål: besöks- och användningsstatistik.

Med hjälp av cookies får vi information om hur många som besöker vår webbplats för första gången och hur många som är återkommande besökare. Vi kan även se vilka sidor besökaren går in på och vilka eventuella problem som kan finnas. Vi använder oss av Google Analytics.

Genom att besöka och navigera på webbplatsen lämnar du som besökare samtycke till vår hantering av cookies. Om du inte samtycker till detta kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare. Om du väljer att cookies inte ska kunna lagras på din dator bör du vara medveten om vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.

Vi kan komma att samla in demografisk information som t.ex. ditt postnummer, ålder, kön,  preferenser och intressen genom att använda oss av loggfiler som inte associeras med ditt namn eller andra personuppgifter.

Vi samlar också in information om din dators hårdvara och mjukvara. Till den här typen av information räknas IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer du tittat på när du besökt vår hemsida (t.ex. HTML sidor, bilder etc.), operativsystem, klickströmsdata, åtkomsttider och länkreferenser. Vi använder denna information för att kunna driva och upprätthålla kvaliteten på prenumerationstjänsten och
för att få generell statistik över hur användandet av vår hemsida samt våra system. För de här syftena, kopplar vi denna automatiskt insamlade information till personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Ändringar i integritetspolicyn
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Zhipsters webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakt
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling kan du även lämna ett klagomål till imy som är integritetsskyddsmyndigheten på nedan webbaddress.


Zhipster AB: info@zhipster.se
IMY: https://www.imy.se/